NASIHAT DALAM TEORI SASTERA MELAYU/ISLAM  

 

 

NASIHAT DALAM TEORI SASTERA MELAYU/ISLAM*

 

Oleh: Dr Abdul Aziz Mahmood,

          Ketua Jabatan Bahasa dan Ilmu Asasi,

          Institut Dakwah IslamiahPERKIM,

          Kelantan, Malaysia.

 

Pendahuluan

 

Sesungguhnya sepanjang pengamatan penulis belum pernah ditemui ‘nasihat’diperkatakan sebagai satu teori atau hepotisis berhubung dengan karya sasteraMelayu khususnya puisi moden atau sajak. Penulis melihat perkataan nasihat itusendiri amat tepat dan relevan dengan amanat atau mesej yang hendak disampaikanoleh pengarang. Justeru itu penulis cuba mengemukakan satu pendapat baru agardapat menambah khazanah teori sastera Melayu yang berunsur Islam sebagaimanateori ‘takmilah’ yang telah diperkatakan oleh YB Dr Shafie Abu Bakar beberapatahun yang lalu.

            Nasihat menurut KamusDewan Edisi Keempat (2005) ialah ajaran, petunjuk yang baik, peringatan.Menurut Kamus Idris Al-Marbawi 1990 perkataan nasihat berasal dari perkataanarab nasaha bermaksud memberi nasihat atau teguran. Dalam al-Quran terdapatbeberapa ayat yang khusus tentang peringatan, nasihat dan saranan melakukanteguran baik dan mencegah kemungkaran. Firman Allah s.w.t dalam surah Azzariatayat 55, mafhumnya: “Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itumemberi guna atau manfaat kepada orang-orang beriman.” Dalam surah al-Asr, ayat1-3 mafhumnya: “ Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian,kecuali orang yang beriman dan melakukan amalan yang soleh serta salingberpesan supaya menjunjung ajaran kitab Allah yang benar dan saling berpesansupaya bersikap sabar.”

____________________________________________________________________

* kertas kerja ini disampaikan dalam seminar bahasa Melayu, anjuran JabatanBahasa Melayu, Universiti Islam Yala, pada 19 Februari 2010.

 

 

 

            Jelas sekali memberinasihat atau pesanan atau peringatan merupakan suruhan Allah kepada manusia danmemberi faedah kepada manusia khasnya orang-orang mukmin atau mukminah. SyedQutub dalam tafsir Fi Zilalil Quran, alih bahasa Yusuf Zaki Yaakub(1988)memberi ulasan bahawa saling berpesan supaya menjunjung ajaran Allah yang benardan saling berpesan supaya bersikap sabar melahirkan gambaran umat

Islam atau kelompok Islam mempunyai identity, ikatan dan tujuan perjuanganyang sama iaitu memimpin manusia ke jalan iman dan perbuatan baik atau amalsoleh.

            Bagi menguatkan hujjah,penulis membawa hadith shahih yang dikumpul oleh Imam an-Nawawi dalam bukunyaHadith 40. terjemahannya seperti berikut: Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ausinal-Dari r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda: Agama itu nasihat. Kami berkata,untuk siapa? Ia bersabda untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya danpemimpin-pemimpin golongan musliman dan orang awam dari kalangan mereka.(Riwayat Muslim)

            Berdasarkan hadithtersebut memberi nasihat adalah suatu perkara yang amat penting. Ia merupakantugas para nabi dan rasul, tanda kesempurnaan agama dan menjadi hak seorangmuslim terhadap seorang muslim yang lain. nasihat untuk Allah mengajak berimankepada-Nya, tidak menyekutukan-Nya, melaksanakan ketaatan kepada-Nya danmenghidari maksiat. Nasihat untuk kitab-Nya ialah beriman dengan kitab-kitabyang diturunkan  Allah kepada para rasulterutama kitab terakhir iaitu al-Quran.

            Nasihat untuk rasul-Nyaialah mengakui kebenaran rasul-rasul dan beriman dengan ajaran yang dibawa olehmereka. Nasihat untuk para pemimpin, bekerjasama dan taat kepada mereka dalamperkara kebenaran. Nasihat untuk orang awam, membimbing mereka kea rah kebaikandunia dan akhirat. Amalan nasihat menasihati mesti diperhebatkan kerana iamerupakan penyempurnaan iman.(lihat Hadith 40 Multimedia and publications,2008)

 

Aplikasi

 

Sasterawan Negara(SN) Usman Awang atau Tongkat Warrant melalui sajaknyayang terkenal berjodol Guru Oh Guru(1979) telah memberi dua nasihat pentingkepada manusia yang bernama murid atau pelajar. Pertama, guru adalahsegala-galanya, dialah ibu, dialah bapa, dialah sahabat dan dialah sumbersegala ilmu. Asas ilmu yang ditanam dengan penuh keikhlasan dan kegigihansedari kecil memberi kesan yang amat besar kepada psikologi manusia. Kedualantaran jasa gurulah maka seseorang manusia berupaya menjawat jawatan tinggiseperti Raja, Perdana Menteri, Presiden, ulama, peguam, pensyarah, doktor dansebagainya.

 

            Penulis perturunkansebahagian sajak Guru Oh Guru untuk tatapan bersama.

 

            Dialah pemberi palingsetia

            Tiap akar ilmu miliknya

            Pemimpin yang ditauliahkansegala umat

            Seribu tahun katanyamenjadi hikmat.

 

            Jika hari ini seorangPerdana Menteri berkuasa

            Jika hari ini seorang Rajamenaiki takhta

            Jika hari ini seorangPresiden sebuah negara

            Jikahari ini seorang ulama yang mulia

            Jika hari ini seorangpeguam menang bicara

            Jika hari ini seorangpenulis terkemuka

            Jika hari ini siapa sahajamenjadi dewasa;

            Sejarahnya dimulakan olehseorang guru biasa

            Dengan lembut sabarnyamengajar tulis-baca.

 

            Nasihat SN Usman Awang iniselari dengan Islam yang meletakkan golongan guru atau ilmuan pada tahap yangtinggi. Allah swt berfirman dengan maksudnya: Allah mengangkat golongan berimandaripada kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derjat. DanAllah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Surah al-Mujaadalah: 11) SabdaNabi saw: Jadilah kamu orang yang mengajar, atau orang yang belajar, atau orangyang mendengar dan jangan jadi golongan keempat maka akan binasa. (maksudnyatidak mengajar, tidak belajar dan tidak mendengar ajaran guru. Mereka adalahgolongan yang paling rugi di dunia dan di akhirat. Dorongan atau saranan Nabisaw ini merupakan satu amanat yang menggalakkan manusia menjadi pengajar yangboleh memberi manfaat kepada manusia di samping mengembang ilmu pengetahuan.Dalam hal ini Imam As-Shafie sangat menghormati guru, walaupun guru tersebutmengajar satu patah ilmu sahaja kepadanya. Hal ini menyebabkan beliau amatcepat menangkap ilmu ajaran guru dan sentiasa mendapat keberkatan kerana doa,restu dan keredhaan guru kepadanya.

 

            Membaca sajak‘tikus’(Dewan Sastera, Januari 2010) karya Chai Loon Guan terdapat unsurnasihat yang diselit secara tidak langsung. Walaupun sajak itu ditulis seakanjenaka, namun pada bait terakhir ia menghantarkan mesej nasihat kepada golonganperasuah sebagai tikus yang sentiasa mengkhianati barang-barang dan jugamakanan. Perbuatan mengerit atau menggigit seperti rasuah yang merosakkannegara dan masyarakat. Perhatikan bait akhir sajak tersebut.

 

            Biar apa pun tikus

            Kerit-mengerit di bawahmeja

            Gigit-menggigit di dalamselimut

            Seperti tikus rasuah

            Cukup noda

            Kepada integriti manusia

            Cukup dosa

            Kepada kehidupan manusia.

 

            Dalam sajak SeorangNakhoda (Bisikan 7, 2009) karya Dato’ A.Aziz Deraman, Mantan Ketua PengarahDewan Bahasa sarat dengan nasihat dan mesej penting yang ditujukan kepadanakhoda atau pemimpin. Seorang nakhoda yang baik bukan sahaja punya ilmu dankepintaran, malah lebih dari itu. Pengalaman, kebijaksanaan dan firasat turutmembantu menyempurnakan pelayaran atau pemerintahan. Perhatikan sajak tersebut:

 

            Seorang nakhoda yangpintar

            Firasatnya luas ilmusebenar

            Tahu beza alunan gelombang

            Antara air bergulung atautenang

            Fasih berbicara anginribut taufan

            Tatkala diri dekat ketanda musibah

            Cepat faham ke arah haluanberubah

Bijaksananya pilih hala pelayaran

Agar selamat dari bertubi ujian

Niat baik sesuaikan perubahan

Tidak bahtera bertukar rupa

Kecuali cara meredah mara

Agar nanti terukir kebahagiaan

Hasil kecemerlangannya pelayaran.

 

Sajak bertajuk Gunting (Bisikan 7, 2009) karyaAhmad Sarju, mempunyai nasihat atau peringatan tentang ketajaman gunting yangsentiasa siap sedia untuk menggunting apa sahaja. Bukan hanya kain, selendangdan tali, malah apa sahaja yang boleh dimangsakan. Gunting adalah simbolikkepada musuh dalaman yang sentiasa menunggu mangsa. Perhatikan untaian pertamasajak tersebut:

 

Bukan kain atau selendang

Menjadi mangsa ketajamanmu

Bukan benang atau tali

Menjadi mangsa kebiasaanmu

Bukan kapas atau kertas

Menjadi mangsa jari tanganmu.

 

Bila menatap sajak Bisikan (Bisikan 7, 2009),karya penyair mapam Darma Mohammad, penulis terkesan nasihat secara tersiratyang ada dalam karyanya itu. Sajak Bisikan berunsur falsafah termasuk dalamsajak sukar atau kos tinggi. Namun pembaca yang teliti dapat menemui nasihatyang terselit di dalamnya. Umpama permata yang ada di dasar bumi akan terjumpajuga oleh jauhari. Sebagai seorang insan kita seharusnya melihat sesuatu denganpositif. Jika ada unsur negatif kita boleh tukar menjadi positif. Keresahanatau kesunyian boleh ditukar kepada perkara berfaedah jika kita punya iman.Sebagaimana kata Darma dalam rangkap akhir sajaknya.

 

Kabut telah mengalirkan bisik halus

Dari pelepah angin yang bertimpa-timpa

Jatuh dimeja menjadi sejilid bunyi

Resah lagi rusuh

Akhirnya kekuatan iman menukarkan

Setiap butir sepi menjadi segumpal sutera.

 

Menatap sajak berjodol Dengan Puisi (Setelah KauPergi ,2003), karya Mazli Husma seakan terlihat urutan hidup dan perjuanganmanusia dalam karya. Dengan puisi beliau dapat melayarkan bahtera diri,mengibarkan jalur peradaban bangsa, menyemarakkan perjuangan, menyuarakangolongan terpinggir atau tertindas, dan mengurangkan tekanan perasaan rindu.Secara tidak langsung penyair menasihat pembaca memanfaatkan karya untuk tujuanbesar dan murni. Sepatah ucapan penyair mampu melontarkan emosi dan fikir yangdalam. Sebagaimana kata Iqbal penyair tersohor Pakistan.

 

Kau mencipta tanah

Aku membuat piala.

 

Kalau tidak kerana kuasa Allah membuat tanah-tanih,kita tidak akan dapat membuat piala, gelas dan sebagainya. Kalau Allah tidakmembuat besi, manusia tidak berupaya membuat kereta. Manusia membuat rekaanberdasarkan bahan-bahan mentah yang telah disediakan Allah. Di sini penulismemperturunkan sajak Mazli.

 

Dengan Puisi

Dengan puisi aku layarkan

Bahtera diri

Alur hayat melingkari

Geruh malam dan seligi siangnya

Aroma nafas zaman.

 

Dengan puisi aku kibarkan

Jalur seri nusa gemilang

Nyanyian gah peradaban.

 

Dengan puisi aku unggunkan

Daerah kental perjuangan

Dengan semarak api

Tagih pengorbanan.

 

Dengan puisi aku himpunkan

Suara-suara terpinggir

Yang longlai dan dinafikan

Hak dan kewujudannya.

 

Dengan puisi aku basahkan

Hati dan kelakianku

Tatkala gerimis mengumpul rindu

Untuk mengenangmu.

 

Penutup

 

Sebagai penutup penulis amat berharap agar teoriini, mendapat sokongan dan dokongan para penulis terutama penulis-penulisIslam. Teori ini wajar dikembang dan diperbaiki demi kemajuan dan kemantapankarya di samping demi dakwah dan perkembangan Islam sendiri. Teori Takmilahsalah satu teori yang telah berkembang walaupun baru beberapa tahundiperkenalkan. Sarjana Islam perlu mencipta teori baru yang sesuai denganIslam. Kerana kebergantungan kepada teori Barat terkadang boleh mengelirukan.Namun begitu tidak semua teori barat kita tolak, kerana kebebasan ilmu danintelektual.

Penulis akhiri tulisan ini dengan terjemahan ayatal-Quran:

Adakah kamu merasa ragu-ragu dan hairan tentangdatangnya kepada kamu nasihat pengajaran dari Tuhan kamu melalui seorang lelakidari golongan kamu, untuk memberi peringatan kepada kamu, dan supaya kamubertaqwa dan juga supaya kamu beroleh rahmat. (Al-A’raf:63)

 

 

Rujukan

1.                         PanduanAl-Quran Dan Hadith Bagi Pegawai Dan Kakitangan Perkhidmatan Awam, Bahagian Hal EhwalIslam Jabatan Perdana Menteri. 1988

2.                         Al-Qurandan Terjemahan Indonesia,Cetakan Arab Saudi, 1971.

3.                         KamusDewan, Edisi Keempat,Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 2005

4.                         MazliHusma, Setelah Kau Pergi, Pustaka Dewan Puisi, Kota Bharu 2003.

5.                         ZulkifliMohd Zain dan Rogayah Abbas, Bisikan 7, Persatuan Seniman dan PenulisKelantan (PUSPA) 2009.

6.                         SNUsman Awang, Guru Oh Guru, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1979

7.                         MajalahDewan Sastera, Februari2010

8.                         Al-Marbawi, Mohd Idris Abd Rauf, Kamus Idris Al-Marbawi, Darulfikir, KualaLumpur 1990         

 

 


Kemasukan Pelajar
IDIP menerima kemasukan pelajar dua kali setahun

Kakitangan IDIP
Senarai Kakitangan Akademik IDIP

Rencana Ilmiah
Himpunan rencana dan berita

Alumni Bekas-bekas pelajar IDIP

 

Sistem Bekas-bekas Pelajar IDIP

 

Jawatan Kosong

Waktu Solat

Selasa 27 Feb 2018
11 Jamadil Akhir 1439 H

 

Subuh 06:08
Syuruk 07:26
Zuhur 13:26
Asar 16:45
Maghrib 19:26
Isya 20:36

Kelantan

 

[ Tukar Kawasan ]

Undian

 

Pendapat anda mengenai Portal IDIP?
   

Dari Meja Pengerusi

TAN SRI DATO' DR. MUHAMMAD RAIS ABDUL KARIM

Lagi...

Sumbangan

Kami memerlukan sumbangan derma untuk membina bangunan baru bagi menggantikan asrama lelaki yang sedia ada. Sila hubungi 09-7715810. Lagi

 

 

Pelawat

 
Today 12
Yesterday 13
This week 44
Last week 603
This month 2204
Last month 3699
All days 358853

We have: 1 guests online
Your IP: 115.132.56.32
Chrome 64.0.3282.140, Windows
Today: Feb 27, 2018

Kakitangan